Divya Sakrariyil Ninnitha – Lyrics

ദിവ്യ സക്രാരിയിൽ നിന്നിതാ Malayalam Christian Devotional Song ദിവ്യ സക്രാരിയിൽ നിന്നിതാ ആഗതനാകുന്നു എൻ ഈശോ ദാഹമോടെ ഞാനും ഈ അൾത്താരയിൽ (ദിവ്യ… ) കാഴ്ചയായ് നൽകാം ജീവിതം മുഴുവൻ, എൻ്റെ പൊന്നു നാഥനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആരാധനാ… (ദിവ്യ… ) പാപ വഴിയെ ഞാൻ നടന്നാലും ധൂർത്തനായി നിന്നെ മറന്നാലും സ്നേഹ സ്പർശം നൽകി എന്നെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം കാട്ടിട്ടും (2) എൻ്റെ സ്നേഹ നാഥനീശോയെ ഞാൻ […]

Sahanathin Amme – Lyrics

സഹനത്തിൻ അമ്മേ… Malayalam Christian Devotional Song സഹനത്തിൻ അമ്മേ എൻ മേരി മാതേ ക്രൂശിന്റെ നിഴലായ രാജകന്യേ ആവേ… മരിയ… ആവേ.. മരിയ..(സഹന ) സഹനപ്പൂക്കൾ നിന്നിൽ കാണുമ്പോഴമ്മേ ഞാനും കണ്ണീരീൻ അർഥം കാണും (2) അമ്മേ നീ ആശയം നിയേ എന്നും എൻ സ്വാന്തനം നീ (സഹന…) കാൽവരി വേദന ആഞ്ഞു പതിച്ചത് അമ്മേ നിൻ ഹ്യദയത്തിലുമല്ലോ (2) പരിഭവമില്ലാത്ത നയനങ്ങളിൽ ഞാൻ കാണുന്നു […]

Karanjal Kanneroppum Snehamalle – Lyrics

കരഞ്ഞാൽ കണ്ണീരൊപ്പും… Malayalam Christian Devotional Song   കരഞ്ഞാൽ കണ്ണീരൊപ്പും സ്നേഹമല്ലെ എന്റെ നാഥനല്ലെ ഈശോ തളർന്നാൽ താങ്ങി എന്നെ ഓമ്മനിക്കും സ്നേഹ നാഥനല്ലെ ഈശോ എൻ മുഖം .. വിടുംമ്പോൾ… എൻ മനം .. നീറുംമ്പോൾ… എൻ്റെ ചാരത്ത് ചേരുന്നു സ്വാന്ത്വനമായ്…. (കരഞ്ഞാൽ.. ) മനസ്സിൽ നിറയുന്ന മുറിവുകൾ എല്ലാം വിരൾ തൊട്ട് ഉണക്കിടുന്നു. ഭാരങ്ങൾ പേറി ഞാൻ വീണിടുമ്പോൾ തോളിൽ വഹിച്ചിടുന്നു ഒരു […]

Namam Chollum Navukalil – Lyrics

നാമം ചൊല്ലും നാവുകളിൽ Malayalam Christian Devotional Song നാമം ചൊല്ലും നാവുകളിൽ മീട്ടിടുന്ന പാണികളിൽ നാഥൻ വന്നണഞ്ഞിടുമ്പോൾ എന്തൊരാനന്ദം ( നാമം… ) അങ്ങ് വന്ന് വാണിടുമെൻ ഹൃദയം സ്വകാരി അല്ലെ അങ്ങ് സ്വന്തമാക്കിടുമ്പോൾ എന്തൊരാനന്ദം (2) ഓരോരോ മാനസം ദൈവത്തിൻ ആലയം ഓരോരോ ഭവനവും ദൈവസ്തുതി സാഗരം (2) സ്വർഗ്ഗീയ സന്തോഷം ഹൃത്തടത്തിൽ നല്കീടും അപ്പമേ ആരാധന ( നാമം…) ഓരോരോ ജീവിതം സുവിശേഷം […]

Amme Amme Ente Eshoyude Amme – Lyrics

Amme Amme Ente Eshoyude Amme Malayalam Christian Devotional Song അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ എന്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ എനിക്കീശോ തന്നൊരമ്മേ അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ എന്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ എനിക്കീശോ തന്നൊരമ്മേ അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ എന്റെ ഈശോയുടെ അമ്മേ അമ്മേ എൻ്റെ അമ്മേ എനിക്കീശോ തന്നൊരമ്മേ ആവേ മരിയാ കന്യാമാതാവേ ആവേ മരിയാ കന്യാമാതാവേ […]

Ninte Thakarchayil Aswasamekan – Lyrics

നിൻ്റെ തകർച്ചയിൽ ആശ്വാസമേകാൻ Malayalam Christian Devotional Song നിൻ്റെ തകർച്ചയിൽ ആശ്വാസമേകാൻ നിൻ്റെ തളർച്ചയിൽ ഒന്ന് ചേരാൻ നിന്നെ താരാട്ട് പാടി ഉറക്കാൻ ഇതാ ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ… (നിൻ്റെ …) സ്നേഹത്തോടെന്നെ ഉദരത്തിൽ വഹിച്ചവളല്ലോ ത്യാഗത്തോടെന്നെ കരങ്ങളിൽ താങ്ങിയോളല്ലോ നിൻ വേദനയിൽ നിൻ സഹനത്തീയിൽ വിങ്ങി വിതുമ്പും നിൻ ഹൃദയക്കോണിൽ നിർമ്മല സ്നേഹ തെളിനീര് നൽകാം ഇതാ ഇതാ നിൻ്റെ അമ്മ ഇതാ ഇതാ […]

Uruki Uruki Theernnidam – Lyrics

ഉരുകി ഉരുകി തീർന്നിടാം… Malayalam Christian Devotional Song ഉരുകി ഉരുകി തീർന്നിടാം ഒരു മെഴുകുതിരിപോൽ ഞാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ നീ വരാനായ് കാത്തിരിപ്പൂ ഞാൻ (2) ഓസ്തീയായ് ഇന്നു നീ ഉള്ളിൽ അണയും നേരം എന്തു ഞാൻ നന്ദിയായ് നൽകിടെണം ദൈവമേ നിന്നിൽ ഒന്നലിഞ്ഞീടുവാൻ നിന്നിൽ ഒന്നായ് തീരുവാൻ കൊതി എനിക്കുണ്ട് അത്മനാഥനെ…. (ഉരുകി… ) ഇടറുമെൻ വഴികളിൽ കാവലായ് നിൽക്കണേ അഭയമേകി എന്നെ നീ […]

Krooshithane Udhithane – Lyrics

ക്രൂശിതനെ ഉത്ഥിതനെ Malayalam Christian Devotional Song   ക്രൂശിതനെ ഉത്ഥിതനെ മർത്യനെ കാത്തിടണെ എന്നെ പൊതിഞ്ഞ് പിടിക്കണമെ തിൻമ കാണാതെ കാക്കണമെ (2) ഈശോ നിൻ ഹൃത്തിനുള്ളിൽ ഈശോ നിൻ മേലങ്കിക്കുള്ളിൽ (2) ഈശോയെ നിൻ രൂപം കാണുമ്പോൾ എൻ മുഖം ശോഭിതമാകും ഈശോയെ നീ എന്നിൽ വാഴുമ്പോൾ എൻ ഉള്ളം സ്വർഗ്ഗമായി തീരും (ക്രൂശിത…. ) കാനായിലെ കൽഭരണി പോൽ വക്കോളം നിറച്ചു ഞാനും […]

April Fool

Communicate with love!!

Nelson MCBS

"In the Evening of the Life We will be Judged on Love Alone." - St John of the Cross.

Love Alone

"In the Evening of Life We will be Judged on Love Alone" St. John of the Cross

Discover

A daily selection of the best content published on WordPress, collected for you by humans who love to read.

Longreads

The best longform stories on the web

The Daily Post

The Art and Craft of Blogging

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.